خیریه سرطان
شما اینجا هستید >   درباره موسسه >  اعضای هیات مدیره
هیات مدیره موسسه خیریه سرطان
    رئیس هیات مدیره

آقای دکتر حبیب الله محمود زاده
 
دکتر محمد علی محققی
    عضو هیات مدیره

آقای دکتر محمد علی محققی

   
عضو هیات مدیره
و 
مدیر عامل


آقای دکتر کاظم زنده دل


   
      عضو هیات مدیره

آقای دکتر عطا قراجه ای
      عضو هیات مدیره

خانم دکتر فهیمه فرخ نیا
 

    عضو هیات مدیره

آقای سیامک قمری


 
   

عضو هیات مدیره
 و خزانه دار


خانم فاطمه پورحیدری
       
      مدیر موسسه

زهره غلامحسین فرد
      مسئول وبسایت

علی جعفرمحمدی