خیریه سرطان
فرم عضویت

حداقل حق عضویت 20000 ریال ماهانه می باشد، اما شما می توانید با کمک های هر چه بیشتر خود موسسه را در رسیدن به اهداف والایی که دارد یاری نمایید...